Naslagwerk

Buitengesloten, wat nu?

Publicatiedatum: 18-05-2021.

Stel, u loopt naar buiten en de deur valt achter u dicht maar de sleutels liggen nog binnen. Of u bent onderweg en u raakt uw huissleutels kwijt. Wat doet u dan? Vanhier Wonen heeft helaas geen reservesleutels van uw woning dus wij kunnen de deur niet voor u openen. Wel geven we u graag een aantal tips wat u kunt doen om te voorkomen dat u buitengesloten wordt en – indien het onverhoopt toch een keer gebeurd – wat u dan het beste kunt doen.

 

Reservesleutel achterlaten

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus het is verstandig om iemand in uw naaste omgeving een reservesleutel te geven. Denk bijvoorbeeld aan de buren of een familielid of kennis in de buurt. Iemand die u gemakkelijk kunt benaderen wanneer u uw sleutels bent verloren of vergeten.

Slotenmaker inschakelen

Wanneer u geen beschikking hebt over een reservesleutel, bijvoorbeeld omdat uw buren niet thuis zijn, of omdat u nergens een sleutel hebt achtergelaten, zult u de hulp in moeten schakelen van een slotenmaker. De kosten voor de slotenmaker moet u zelf betalen. Helaas zijn er veel slotenmakers die misbruik maken van de noodsituatie en de hoofdprijs vragen om een slot te openen. Kijk daarom eerst goed of de slotenmaker betrouwbaar overkomt en duidelijke tarieven hanteert. Vaak worden die al op de website van het bedrijf gedeeld.

Hoewel Vanhier Wonen niet met slotenmakers samenwerkt, willen we natuurlijk wel graag met u meedenken en u proberen te helpen om een goede slotenmaker te vinden. U kunt ons gerust hierover bellen.

 

Prestatieafspraken Voerendaal getekend.

Publicatiedatum: 09-12-2020.

Op 9 december j.l. zijn in goed overleg tussen de gemeente Voerendaal, de Huurdersbelangenvereniging

Voerendaal (HBV) en Van hier Wonen de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend.

In deze prestatieafspraken is vastgesteld wat we komend jaar in de gemeente Voerendaal gaan doen.

De prestatieafspraken 2021 kunt u   hier  i nlezen.

 

 

Geacht lid van de Huurders belangen vereniging Voerendaal,

Het jaar 2020 is binnenkort voorbij en door de corona is er weinig of geen contact met u geweest.

Ook de jaarlijkse Ledenvergadering heeft daardoor niet plaatsgevonden.

Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Voerendaal (HBV) heeft het afgelopen jaar net als

u ook te maken gekregen met de corona pandemie en daarom de activiteiten beperkt.

De HBV heeft als visie mee te denken over de duurzaamheid, betaalbaarheid en veiligheid van huurwoningen in Voerendaal e.o. en mee

te denken in het kader van de leefbaarheid en speciale doelgroepen voor de woningen die uitsluitend behoren tot het bezit van de corporatie

“Van hier Wonen (VhW)”.  De Woningwet 2015 geeft huurders meer rechten om mee te spreken met corporaties en gemeenten dan voorheen

 het geval was. Dat zijn onder andere prestatieafspraken,instemmingsrecht bij fusie en verbindingen en het recht van enquête onder de huurders.

De corporatie VhW, gemeente Voerendaal en de HBV maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar. Hierin worden de belangrijkste maatregelen

benoemd om de opgaven op het vlak van de sociale huur aan te pakken. In 2020 is deze jaarlijkse cyclus dus voor de vierde keer doorlopen.

In dit jaar heeft de HBV het proces voor de Prestatie Afspraken voor 2021 doorlopen.

De HBV en VhW hebben de huurverhoging in 2020 ruim onder de toegestane 2,6% huursomstijging gerealiseerd. VhW besloot tot een  gemiddelde

huurverhoging voor de zittende huurders van 1,9 % (exclusief huurharmonisatie). Ook hanteert VhW geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

De HBV heeft conform de wet adviesrecht op dit onderdeel en heeft medio maart 2020 formeel een positief advies afgegeven.

Voor de huurverhoging in 2021 zullen de HBV en VhW volgens het sociaal huurakkoord en wettelijke bepalingen in overleg gaan.

Volgens  artikel  6 in de statuten van onze vereniging worden bestuursleden gekozen door de leden op de algemene vergadering, 

door de corona  heeft er  geen algemene vergadering in 2020 plaatsgevonden. 

Tevens geeft de voorzitter Fer Tiemeijer  aan per 1 januari 2021 zijn functie neergelegd.

Voor het vergroten van de ruimte waarin de HBV zich zou kunnen bewegen zijn meer leden nodig.

Dus werving van nieuwe huurders als lid is belangrijk getracht zal moeten worden eind 2021 meer dan 50% van de huurders als lid te werven.

Beste Huurders wat houd u tegen om lid te worden,         Het lidmaatschap is geheel gratis.

Het Bestuur heeft,       ” Sjef Eussen ”      als nieuwe  voorzitter gekozen.

Verder zijn de activiteiten van de HBV:

  1. Blijvend overleg over beschikbaarheid, nieuwbouw en LLB woningen.
  2. Het monitoren van de betaalbaarheid, het volgen van het huurprijsbeleid.
  3. Leefbaarheid, ondersteuning zwakkere huurders in de weg van de bureaucratie.
  4. Het maken met de VhW en de Gemeente van de Prestatie Afspraken.
  5. Jaarlijkse ledenvergadering ( zoals het er nu uitziet kan deze in 2021 ook niet plaatsvinden informatie komt nog )

                         Het Bestuur van de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal.

                                            www.hbv-voerendaal.nl

 

       

                                                      Energie en geld besparen met een energiedisplay.

Opschalingsproject met Aedes en Woonbond

Na vele pilots, onderzoeken en goede ervaringen gaan Aedes en de Woonbond samen Meters Maken. Ondersteund door Quintens helpen zij huurdersverenigingen en woningcorporaties op gang, die met hun huurders aan de slag willen met bewustwording en energiebesparing. Voor dit moment is gekozen om de inzet van een eenvoudige energiedisplay als hulpmiddel te stimuleren om de slimme meter ‘uit de meterkast’ te halen. Belangrijk is om de installatie hiervan met een goede uitleg te begeleiden en op een logisch moment in te passen de bedrijfsvoering van een woningcorporatie en als ‘vanzelfsprekend’ beschikbaar te maken. Woningcorporaties worden – zo mogelijk in samenwerking met hun huurdersverenigingen – uitgedaagd in een eerste proefjaar ervaring op te doen om daarna op te schalen naar een jaarlijkse aanpak van bijvoorbeeld 2 tot 10% van de woningvoorraad.
woonbond logo.jpg

Waarom Meters Maken?

logo aedes.jpg
huurders blij maken met grip op hun energierekening, gemiddeld €60 tot €120 besparing op hun energierekening, verlaging woonlasten in tijden van lastenverzwaring..
huurders helpen met ‘meedoen’ met de energietransitie, ook de ‘massa’ van mensen in beweging brengen die dat niet uit zichzelf doen..
invulling geven aan het onderdeel bewustwording en energiebesparing (de ‘zachte kant’) van de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporatie of de prestatie-afspraken met de gemeente.
een relatief goedkope manier (€100 + korte begeleiding) om gemiddeld 5% op energieverbruik door gedragsverandering te besparen en CO2 uitstoot te verlagen (jaarlijks 200 ton CO2 bij 1000 huishoudens)
een kans om invulling te geven aan de samenwerking met de huurdersvereniging, het lokale energieloket of de gemeente op het thema bewustwording en energiebesparing.

bewustwording effent het pad voor vervolgacties, de huurder ontdekt welke kleine maatregelen hij zelf kan treffen en gaat meer open staan voor verdere woningverduurzaming…

Uitgebreidere achtergrondinformatie, onderbouwing van de aanpak en motivatie om mee te doen is beschreven in dit document.

Structurele aanpak.

Er zijn verschillende momenten of acties waarbij het aanbieden van een energiedisplay voorzien van uitleg aan de bewoners past in lopende processen of projecten. In het proefjaar is het de bedoeling om uit te proberen welke manieren goed passen bij de woningcorporatie. Denk aan:

een bezoek van energiecoaches.

 ondersteuning bij energie-armoede

bewonersparticipatietrajecten

overgang naar een nieuwe of gerenoveerde woning

​De inzet van energiecoaches zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak. De invulling hiervan kan op verschillende manieren worden georganiseerd bijvoorbeeld via medewerkers van de corporaties die toch al achter de voordeur komen, extern in te huren medewerkers van bijvoorbeeld installatiebedrijven of professionele energiecoachbedrijven, energiecoaches van huurdersverenigingen, die hier een actieve rol in willen spelen of samenwerken met lokale energieloketten of energiecorporaties.

Meedoen?
Huurders in Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Drenthe, Leeuwarden, de Achterhoek en Arnhem zijn erg blij dat ze met de displays nu grip hebben op hun energieverbruik. Omdat energiedisplays een goed hulpmiddel zijn om huurders hun woonlasten te helpen verlagen willen de Woonbond en Aedes dat het vanzelfsprekend wordt om in elke huurwoning een energiedisplay te hebben en huurders hier uitleg over te geven.

Aedes en de Woonbond helpen corporaties en huurdersverenigingen op de volgende manier op gang:

Voorlichting over de aanpak en de energiedisplay, via de telefoon, voorlichtingsmateriaal, online informatiebijeenkomsten: Alles wat nodig is om de corporatie te laten beslissen te starten met een proefjaar met minimaal 100 woningen.

Praktische informatie over het bestellen van energiedisplays

Training (2 uur) van mensen die de energiedisplay gaan installeren bij bewoners.
Voorlichtingsmateriaal om achter te laten in huis bij de bewoners na het installeren van een energiedisplay.
Ontzorging: toegang tot een helpdesk voor organisatorische en technische vragen (ook praktische vragen van bewoners over de energiedisplay)
Woningcorporaties kunnen aanvullend gebruik maken van de optie om voor een eigen bijdrage van €1.000 excl. BTW een maatwerkbegeleiding te krijgen in de vorm van een eerste werksessie en stappenplan om het project concreet vorm te geven binnen de corporatie. Denk hierbij aan het gestructureerd doornemen van de impassingsscenario’s in de bedrijfsvoering, de samenwerkingsmogelijkheden met lokale partners, inrichting energiecoaching, mogelijkheden van monitoring en evaluatie etc.
Voorbeeld van een tijdspad voor implementatie van deze aanpak:
oktober – december 2020: interne afstemming, besluitvorming, budgetreservering en intekenen energiedisplays
januari – maart 2021: uitwerking implementatieplan en samenwerkingsvorm met lokale partijen (bv. huurdersorganisatie)
april – juni  2021: voorbereiden implementatie, selectie woningen, training energiecoaches / installateurs
vanaf juli 2021: levering energiedisplays, start uitrol in aansluiting op gekozen bedrijfsprocessen.

Wil je als huurdersorganisatie meer informatie hoe je je leden een helpende hand kunt bieden.

Woonbond Energieteam
jbeemster@woonbond.nl
020 551 77 39

Het verkrijgen van nadere informatie voor woningcorporaties is namens Aedes te verkrijgen bij.:
Quintens – Team Meters Maken
metersmaken@quintens.nl
030 6566086

 

  Postbus van de rijksoverheid.

Open deze site in   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Rijksinstituut voor Volksgezondhei  en MilieuMinisterie van Volksgezondheid,  Welzijn en Sport

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19)

Nieuwsbrieven.