Naslagwerk

                                                                  Energie en geld besparen met een energiedisplay.

Opschalingsproject met Aedes en Woonbond

Na vele pilots, onderzoeken en goede ervaringen gaan Aedes en de Woonbond samen Meters Maken. Ondersteund door Quintens helpen zij huurdersverenigingen en woningcorporaties op gang, die met hun huurders aan de slag willen met bewustwording en energiebesparing. Voor dit moment is gekozen om de inzet van een eenvoudige energiedisplay als hulpmiddel te stimuleren om de slimme meter ‘uit de meterkast’ te halen. Belangrijk is om de installatie hiervan met een goede uitleg te begeleiden en op een logisch moment in te passen de bedrijfsvoering van een woningcorporatie en als ‘vanzelfsprekend’ beschikbaar te maken. Woningcorporaties worden – zo mogelijk in samenwerking met hun huurdersverenigingen – uitgedaagd in een eerste proefjaar ervaring op te doen om daarna op te schalen naar een jaarlijkse aanpak van bijvoorbeeld 2 tot 10% van de woningvoorraad.
woonbond logo.jpg

Waarom Meters Maken?

logo aedes.jpg
huurders blij maken met grip op hun energierekening, gemiddeld €60 tot €120 besparing op hun energierekening, verlaging woonlasten in tijden van lastenverzwaring..
huurders helpen met ‘meedoen’ met de energietransitie, ook de ‘massa’ van mensen in beweging brengen die dat niet uit zichzelf doen..
invulling geven aan het onderdeel bewustwording en energiebesparing (de ‘zachte kant’) van de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporatie of de prestatie-afspraken met de gemeente.
een relatief goedkope manier (€100 + korte begeleiding) om gemiddeld 5% op energieverbruik door gedragsverandering te besparen en CO2 uitstoot te verlagen (jaarlijks 200 ton CO2 bij 1000 huishoudens)
een kans om invulling te geven aan de samenwerking met de huurdersvereniging, het lokale energieloket of de gemeente op het thema bewustwording en energiebesparing.

bewustwording effent het pad voor vervolgacties, de huurder ontdekt welke kleine maatregelen hij zelf kan treffen en gaat meer open staan voor verdere woningverduurzaming…

Uitgebreidere achtergrondinformatie, onderbouwing van de aanpak en motivatie om mee te doen is beschreven in dit document.

Structurele aanpak.

Er zijn verschillende momenten of acties waarbij het aanbieden van een energiedisplay voorzien van uitleg aan de bewoners past in lopende processen of projecten. In het proefjaar is het de bedoeling om uit te proberen welke manieren goed passen bij de woningcorporatie. Denk aan:

een bezoek van energiecoaches.

 ondersteuning bij energie-armoede

bewonersparticipatietrajecten

overgang naar een nieuwe of gerenoveerde woning

​De inzet van energiecoaches zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak. De invulling hiervan kan op verschillende manieren worden georganiseerd bijvoorbeeld via medewerkers van de corporaties die toch al achter de voordeur komen, extern in te huren medewerkers van bijvoorbeeld installatiebedrijven of professionele energiecoachbedrijven, energiecoaches van huurdersverenigingen, die hier een actieve rol in willen spelen of samenwerken met lokale energieloketten of energiecorporaties.

Meedoen?
Huurders in Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Drenthe, Leeuwarden, de Achterhoek en Arnhem zijn erg blij dat ze met de displays nu grip hebben op hun energieverbruik. Omdat energiedisplays een goed hulpmiddel zijn om huurders hun woonlasten te helpen verlagen willen de Woonbond en Aedes dat het vanzelfsprekend wordt om in elke huurwoning een energiedisplay te hebben en huurders hier uitleg over te geven.

Aedes en de Woonbond helpen corporaties en huurdersverenigingen op de volgende manier op gang:

Voorlichting over de aanpak en de energiedisplay, via de telefoon, voorlichtingsmateriaal, online informatiebijeenkomsten: Alles wat nodig is om de corporatie te laten beslissen te starten met een proefjaar met minimaal 100 woningen.

Praktische informatie over het bestellen van energiedisplays

Training (2 uur) van mensen die de energiedisplay gaan installeren bij bewoners.
Voorlichtingsmateriaal om achter te laten in huis bij de bewoners na het installeren van een energiedisplay.
Ontzorging: toegang tot een helpdesk voor organisatorische en technische vragen (ook praktische vragen van bewoners over de energiedisplay)
Woningcorporaties kunnen aanvullend gebruik maken van de optie om voor een eigen bijdrage van €1.000 excl. BTW een maatwerkbegeleiding te krijgen in de vorm van een eerste werksessie en stappenplan om het project concreet vorm te geven binnen de corporatie. Denk hierbij aan het gestructureerd doornemen van de impassingsscenario’s in de bedrijfsvoering, de samenwerkingsmogelijkheden met lokale partners, inrichting energiecoaching, mogelijkheden van monitoring en evaluatie etc.
Voorbeeld van een tijdspad voor implementatie van deze aanpak:
oktober – december 2020: interne afstemming, besluitvorming, budgetreservering en intekenen energiedisplays
januari – maart 2021: uitwerking implementatieplan en samenwerkingsvorm met lokale partijen (bv. huurdersorganisatie)
april – juni  2021: voorbereiden implementatie, selectie woningen, training energiecoaches / installateurs
vanaf juli 2021: levering energiedisplays, start uitrol in aansluiting op gekozen bedrijfsprocessen.

Wil je als huurdersorganisatie meer informatie hoe je je leden een helpende hand kunt bieden.

Woonbond Energieteam
jbeemster@woonbond.nl
020 551 77 39

Het verkrijgen van nadere informatie voor woningcorporaties is namens Aedes te verkrijgen bij.:
Quintens – Team Meters Maken
metersmaken@quintens.nl
030 6566086

 

  Postbus van de rijksoverheid.

Open deze site in   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Rijksinstituut voor Volksgezondhei  en MilieuMinisterie van Volksgezondheid,  Welzijn en Sport

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19)

Nieuwsbrieven.